Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1. Wszelkie działania spółki JEAN MUELLER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-293 przy ul. Krótka 4 (dalej także: „Spółka”) związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO.
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Spółce jest JEAN MUELLER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-293 przy ul. Krótka 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000046044.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z działalnością Spółki, jak również dotyczących przysługujących Pani/Panu uprawnień, można się z nami skontaktować, w tym również z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych za pomocą:

  • telefon: 022 751 79 01
  • e-mail: info@jeanmueller.pl
  • poczty: JEAN MUELLER POLSKA Sp. z o.o., ul. Krótka 4, 02-293 Warszawa, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania zawartej z Państwem umowy, w tym obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi   świadczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla celów   związanych z zawartą umową (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;
  • dodania nowych kontrahentów do baz i kartotek klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy;
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Państwa do baz klientów, wysyłanie newslettera i zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie.
  • w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Spółce przez okres:
  • niezbędny na mocy przepisów prawa i umów oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń
  • przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta)
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawienia)  danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • zostanie wycofana przez Państwa zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   • zostanie wniesiony sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania,
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia ochrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są niezbędne wobec podstawy sprzeciwu.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę przysługuje Pani/Panu możliwość wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji przez Spółkę zawartej z Panią/Panem umowy lub realizacji żądań lub wniosków złożonych przez Panią/Pana.
 7. W związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich na terenie Polski i UE, z którymi współpracujemy – tylko za Państwa zgodą w niezbędnym zakresie i przy spełnieniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa oraz wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

Niniejszym wyrażamy zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie powyższych danych osobowych w celu współpracy handlowej z naszą firmą. Wykorzystywanie powyższych danych do celów marketingowych i reklamowych wymaga pisemnej zgody tych osób.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.IV.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w firmie JEAN MUELLER POLSKA jest Zbigniew Błażejewski, adres e-mail: zblazejewski@jeanmueller.pl