Ograniczniki Citel do ochrony latarni LED

Latarnie uliczne ze źródłami światła LED stały się ostatnio standardowym elementem infrastruk­tury publicznej. Diody LED mają wiele zalet, jednak są mało odporne na przepięcia występują­ce w sieci zasilającej i w układzie sterującym natężeniem oświetlenia. Firma Jean Mueller Polska oferuje szeroką gamę ograniczników przepięć firmy Citel dedykowanych dla latarni LED, chro­niących przed tego typu zdarzeniami.

Przepięcia w sieci zasilającej i w ukła­dzie sterującym latarniami LED mo­gą trwale uszkodzić zarówno zasi­lacz, sterownik elektroniczny (np. DALI czy RS485) lub też same diody. Przyczynia­ją się również do przedwczesnego starze­nia się diod LED i przez to znacznie skra­cają ich teoretyczną żywotność. Jedynym właściwym rozwiązaniem technicznym do ochrony przed przepięciami jest zasto­sowanie specjalnych ograniczników prze­pięć.

Źródła przepięć

Wyróżnia się trzy źródła powstawania przepięć, które mogą mieć wpływ na zasi­lacze i diody LED w latarniach ulicznych:

Bezpośrednie uderzenie pioruna

Bezpośrednie uderzenie pioruna w latar­nię lub w napowietrzne przewody zasilają­ce to zjawisko stosunkowo rzadkie, ale jed­nocześnie najgroźniejsze w skutkach dla instalacji elektrycznej i oświetlenia LED.

Ze względów technicznych i przede wszystkim ekonomicznych nie opłaca się chronić każdej latarni przed prądem uda­rowym pioruna. Natomiast stosując odpo­wiednie ograniczniki zainstalowane w każ­dej latarni można ochronić niektóre oko­liczne latarnie z LED przed groźnym dla nich przepięciem, które w wyniku trafienia pioruna w jedną latarnię pojawi się w sieci zasilającej i ewentualnie sieci sterowniczej.

Przepięcia indukowane po uderzeniu pioruna

Uderzenie pioruna, w wyniku indukcji elektromagnetycznej, powoduje powstanie w promieniu kilkuset metrów groźnych przepięć w przewodach elektrycznych, jak też w metalowych słupach latarni. Ponie­waż średnio w Polsce występuje około 25 dni burzowych w roku, a na 1 km2 przypa­da prawie 2,5 uderzenia pioruna, niebez­pieczeństwo pojawienia się przepięć w sie­ciach zasilających latarnie z lampami LED jest stosunkowo duże. Na przykład w 2014 roku w mieście Esbjerg w Danii w czasie
jednej burzy uległo uszkodzeniu po­nad 400 latarni LED.

Przepięcia łączeniowe

Najczęściej jednak w sieciach elektrycz­nych pojawiają się tzw. przepięcia łącze­niowe. Jest wiele źródeł tych przepięć, np. przepalenie się wkładki topikowej, załącza­nie transformatora, spawanie, załączanie wielu urządzeń, jak np. wentylatory, silni­ki czy kondensatory. Groźne przepięcia wywołują również tradycyjne lampy wyła­dowcze zamontowane na tej samej linii co oprawy LED. Przepięcia te są stosunkowo niewielkie w porównaniu do skutków ude­rzenia pioruna, zwykle jest to maksymal­nie kilka kilowoltów i kilka kiloamperów prądu wyładowczego 8/20 ps, ale wystar­czą do uszkodzenia zasilaczy lub diod LED.

Ograniczniki przepięć Citel

Francuska firma Citel opracowała w ostatnich latach ponad 100 wykonań ograniczników przepięć do ochrony latarni z oświetleniem LED (głównie są to ty­poszeregi MLP, MLPC i MLPX), które chronią różne wykonania instalacji oświe­tleniowych. Ze względu na wartość możli­wych przepięć prawie wszystkie te ogra­niczniki występują w typie 2+3 (dawne oznaczenie C+D) i dostosowane są do no­minalnego prądu wyładowczego 8/20 ps o wartości 5 kA i maksymalnego 10 kA. Ograniczniki te wytrzymują w większości udar kombinowany 10 kV / 10 kA, zapew­niając poziom ochrony Up poniżej 1,5 kV dla napięcia roboczego 230V AC.

Dobór aparatów

Dobierając ogranicznik do konkretnej instalacji trzeba określić kilka jego istot­nych cech. Po pierwsze należy ustalić, ja­kie ma być napięcie zasilania – 230V AC czy np. 24V DC. Po drugie, czy konieczne są ograniczniki do lamp LED ze sterowa­niem natężeniem światła (np. RS485, DMX czy DALI), czy bez takiego steiowania. Po trzecie, w zależności od klasy ochrony dobiera się odpowiednie wykonanie dla klasy ochrony I lub dla klasy II (ochro­na tylko L/N). Kolejnym zagadnieniem jest określenie niezbędnego stopnia ochrony IP – ograniczniki montowane w szczel­nych oprawach lub specjalnych skrzyn­kach mogą mieć stopień ochrony IP20, po­zostałe powinny mieć minimum IP65, aby chronić aparaty przed wilgocią. Ogranicz­niki według normy IEC PN 61643-11 mu­szą też mieć miejscowy wskaźnik uszko­dzenia, np. diodę LED, a niektóre mal ą także zdalną sygnalizację.

Instalacja aparatów

Ogranicznik przepięć instaluje się albo w oprawie lampy blisko źródeł LED tuż przed zasilaczem, albo we wnęce na dole słupa latarni. Pierwsze rozwiązanie lepiej chroni zasilacz i diody LED, ale jego wadą jest to, że w przypadku ograniczników bez zdalnej sygnalizacji uszkodzenia, a jedynie z sygnalizacją w formie np. zielonej diody LED zamontowanej w obudowę aparatu, nie ma możliwości łatwego sprawdzenia ewentualnego uszkodzenia ogranicznika, chyba że jest to wykonanie przerywające obwód zasilania w przypadku awarii. Umieszczenie ogranicznika we wnęce słu­pa ma dwie zalety – aparat można zainsta­lować w już funkcjonujących lampach z oświetleniem LED, można też bez kłopo­tu sprawdzić stan ogranicznika dzięki dostępnej zielonej diodzie LED. Koszt ogra­niczników zabezpieczających zasilanie la­tarni z oświetleniem LED zwykle nie prze­kracza 5% wartości oprawy ze źródłem światła LED.

Ochrona pozostałej infrastruktury

Niezależnie od ochrony każdej latarni z oświetleniem LED, należy także pamię­tać o ochronie zwykłymi ogranicznikami przepięć kosztownych urządzeń sterują­cych (np. za pomocą ograniczników Citel serii DLA lub DLU) oraz elementów zasi­lania zainstalowanych w szafkach oświetle­niowych. W tym przypadku firma Citel za­leca stosowanie ograniczników typu 1+2+3, jak np. DS254VG lub DS134VG. W bu dyn kach, do ochro ny oświe tle nia LED np. w halach fabrycznych stosuje się zwykłe zabezpieczenie ogranicznikami przepięć toru zasilania w rozdzielnicach, a ponadto w pobliżu lamp LED stosuje się ograniczniki typu 3 lub typu 2+3.