Ochrona przeciwprzepięciowa
instalacji fotowoltaicznych

SKUTECZNA OCHRONA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Naszą podstawową potrzebą jako specjalistów od ochrony przeciwprzepięciowej jest bezpieczeństwo ludzi i urządzeń.

Dlatego też od ponad 80 lat zadajemy sobie pytanie jak poprawić bezpieczeństwo i żywotność urządzeń oraz zwiększyć ich rentowność. Nasz zespół posiada długoletnie doświadczenie i obszerną wiedzę techniczną w zakresie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych do 1500 VDC Firma CITEL opatentowała w roku 2000, na bazie długoletnich badań i ekspertyz jak również w oparciu o rosnące wymagania normatywne własną technologię VG. Ta jedyna w swoim ro​dzaju technologia hybrydowa oparta na szeregowym połączeniu iskiernika gazowego (GSG) z wysokowydajnym warystorem (MOV) stanowi optymalny środek ochrony przeciwprzepięciowej oraz zapewnia możliwie najwyższy poziom ochrony.

Technologia ta ma również zastosowanie w naszych ogranicznikach przepięć (SPD) stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych. Aby móc zaoferować pełen zakres ochrony przeciwprzepięciowej użytkownikom, instalatorom, projekta­ntom instalacji elektry​­cznych, rozbudowaliśmy nasze portfolio produktowe o ograniczniki do ochrony sieci transmisji danych, sieci komputerowych oraz istalacji słabo-prądowych dla domów jednorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej czy też sieci elektroenergetycznych.

 

CITEL – PRODUKTY ŁATWE W DOBORZE, PROJEKTOWANIU I MONTAŻU

Korzyści dla projektanta i instalatora:

 • obszerne portfolio produktowe dla wszystkich dostępnych obszarów zastosowań
 • innowacyjny system zabezpieczeń poparty ciągłym rozwojem urządzeń
 • łatwa koordynacja energetyczna poszczególnych zabezpieczeń

Przy odpowiednim doborze i instalacji ograniczników przepięć firmy CITEL, inwestor i użytkownik instalacji PV zyskuje wiele korzyści.

Korzyści dla użytkownika:

 • optymalna ochrona dzięki najnowszej technice, niskiemu poziomowi ochrony i wysokiej zdolności odprowadzania prądów wyładowczych i impulsowych
 • długa żywotność urządzeń dzięki dokładnej kontroli produkcji i wewnętrznej weryfikacji jakości urządzeń we własnym laboratorium badawczym
 • właściwie skoordynowane ograniczniki przepięć które tworzą niezawodny system ochrony

To oznacza przede wszystkim, że praca urządzeń przebiega bez zakłóceń i dzięki temu cała inwestycja jest opłacalna i rentowna. W opracowaniu przedstawiamy Państwu ustalenia i wymagania co do najczęstszych przykładów zastosowań ograniczników przepięć. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

WYMAGANIA RYNKU

W związku z rosnącym udziałem instalacji fotowoltaicznych w miksie energetycznym w Polsce, Europie i na świecie, kwestia doboru urządzeń i bezpieczeństwa pozyskiwania energii ze słońca stają się coraz ważniejsze. Już na etapie planowania instalacji PV należy określić wymagany system ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych kosztów późniejszego doposażenia w brakujące elementy. Szczególną uwagą należy objąć przewody systemów komunikacji wewnętrznej, gdzie na skutek sprzężeń indukcyjnych może dojść finalnie do uszkodzeń nie­których urządzeń takich jak: inwertery, itp. W każdym przypadku należy pytać ubezpieczyciela jakie warunki techniczne muszą być spełnione aby w momencie szkody otrzymać odszkodowanie. Właściwą lekturą dla inwestora będą wytyczne z normy PN-HD 60364-7-712 opisujące zasady projektowania instalacji PV. Cenne informacje zawarte są również w opracowaniu „VdS 2010” wydanym przez związek ubezpieczycieli niemieckich. Jest tu jasno określone, że dla instalacji PV na budynkach o mocy powyżej 10kW wymagany jest zewnętrzny system ochrony odgromowej oraz wewnętrzny system przeciwprzepięciowy dla klasy LPS III oraz dla instalacji PV na otwartej przestrzeni minimum elementy wewnętrznej ochrony przeciwprzepięciowej. Jeśli instalacja PV jest projektowana na budynkach użyteczności pu­blicznej to należy uwzględnić zapisy i wytyczne budowlane z norm przedmiotowych PN-HD 60364-4-443 oraz -534 jak również EN 62305.

Liczne i strategiczne obiekty użyteczności publicznej, takie jak.: szpitale, muzea powinny być wyposażone zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 w system zewnętrznej ochrony odgromowej i wewnętrznej ochrony przeciwprzepięciowej. Instalacja fotowoltaiczna jest częścią instalacji elektrycznej i musi być uwzględniona w koncepcji ochrony całego obiektu. Dla obie­któw bez zewnętrznej ochrony odgromowej norma PN-HD 60364-4-443 wskazuje na konieczność montażu wewnętrznej ochrony przeciwprzepięciowej – systemu skoordynowanych ograniczników przepięć. Dotyczy to w szczególności budynków mieszka­lnych, biur gdzie zainstalowano ograniczniki przepięć typu 1 lub 2, co zawsze należy zakładać w praktyce. Podobne założenia opisane są w normach i warunkach technicznych CLC/TS 50539-12 oraz PN-HD 60364-7-712. Tu cytat z rozdziału warunków technicznych CLC/TS: „O ile kalkulacja ryzyka wg normy EN 62305-2 nie dostarcza żadnych innych kluczowych informacji, instalacja ogranicznika przepięć po stronie DC i AC instalacji jest obligatoryjna”. W załączniku normy PNHD 60364-7-712 mamy zapis: „Jeśli jest wymagana ochrona przed przepięciami przejściowymi zgodnie z PN-HD 60364-4-443 po stronie AC, to ochrona przepięciowa musi być również uwzględniona po stronie DC instalacji PV.

Dobór zabezpieczeń: strona DC

Przy doborze ograniczników przepięć w instalacjach fotowo­ltaicznych należy przewidzieć ich pracę przy maksymalnym napięciu Uoc (napięcie obwodu otwartego) generatora modułów. Chodzi tu w przeciwieństwie do „normalnego” napięcia sieciowego (230V/50Hz) o napięcie stałe o wartości aż do 1500VDC. Następnie należy ustalić czy istnieje lub jest przewidziany sy­stem zewnętrznej ochrony odgromowej który ma być zainstalowany zgodnie z EN62305 z zachowaniem bezpiecznego odstępu separacyjnego „s”. W praktyce wynosi on od 0,5 do 1m. Jeśli odstęp nie może być zachowany to należy system odgromowy połączyć z systemem nośnym modułów PV za pomocą przewodów wyrównawczych ponieważ prąd zakłóceniowy może dostać się do instalacji PV od strony DC, dlatego też należy zastosować ogranicznik typu 1 lub jeszcze lepiej typ kombinowany 1+2 (np.: DS60VGPV). Jeśli odstęp separacyjny jest zachowany lub budynek nie posiada systemu zewnętrznej ochrony odgromowej wó­wczas możemy mieć do czynienia wyłącznie z przepięciami indukowanymi. Zatem ogranicznik przepięć typu 2 (np.: DS50VGPVS) będzie wystarczającym zabezpieczeniem. W wyniku przepięć wywołanych po stronie DC instalacji, mogą ucierpieć również inne systemy powiązane, np.: transmisji danych, sieć komputerowa, system telewizji dozorowej, etc..

Dobór zabezpieczeń: strona AC

Konsekwentna ochrona strony AC, także w przypadku instalacji PV, musi być realizowana w oparciu o wytyczne normy PN-HD 60364-4-443. Ogranicznik kombinowany typu 1+2+3 zainstalowany w obszarze licznikowym zapewnia bardzo niski poziom ochrony Up oraz największą zdolność odprowadzania prądów piorunowych i wyładowczych. Alternatywnie do rozwiązań na szynę montażową TH, firma CITEL oferuje ograniczniki na most szynowy w rozstawie 40mm.

Dobór zabezpieczeń: sieci sygnałowe

Wszystkie przewody instalacji słaboprądowych powinny być chronione przed przepięciami indukowanymi. Inwertery nowej generacji wyposażone są w różne interfejsy do połączenia z czujnikami temperatury, czujnikami wielkości promieniowania słonecznego, Ethernetem, RS485 etc. Mając powyższe na uwa­dze firma CITEL oferuje bardzo szerokie spektrum zastosowań ograniczników przepięć do sieci Telekom, informatycznych oraz techniki nadawczo-odbiorczej.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE UMIESZCZONE NA DOMKU JEDNORODZINNYM

CITEL oferuje kompleksową ochronę przeciwprzepięciową w każdym obszarze.

W praktyce, koncepcja ochrony domów z i bez zewnętrznej ochrony odgromowej jest różna. Jeśli takiej brak lub nie jest wymagana należy założyć, że nie istnieje podwyższone ryzyko bezpośredniego wyładowania atmosferycznego w obiekt.

Po stronie DC instalacji PV umieszczonej na dachu należy wtedy przewidzieć tylko ochronę przed przepięciami indukowanymi – w tym wypadku ogranicznik typu 2 (DS50VGPVS) przy generatorze jak również przy inwerterze. Jeśli długość przewodów łączących generator z inwerterem jest mniejsza niż 10m, możemy wó­wczas zaprojektować SPD tylko przy urządzeniu o mniejszej wytrzymałości udarowej.

Przewody połączeniowe generatora PV, jeśli zostały niewłaściwie ułożone, tworzą duże pętle indukcyjne w przypadku sprzężeń wywołanych pobliskimi wyładowaniami atmosferycznymi, nawet w promieniu do 2km na otwartym terenie. By zapewnić bezpieczeństwo takich instalacji zaleca się (mimo zapisów w normie) w budynkach bez zewnętrznej ochrony odgromowej zastosowanie ogranicznika przepięć kombinowa­nego DC typu 1+2 (DS50VGPVS/12KT1). Po stronie AC instalacji w obszarze licznika energii ogranicznik kombinowany typu 1+2+3 (DS250VG-300) zapewni optymalną ochronę. Chroni on w równym stopniu inwerter od strony AC jak również wszystkie inne instalacje w danym budynku. Dla budynków wyposażonych w system ochrony odgromowej zalecamy szereg innych rozwiązań, którymi w razie pytań chętnie się podzielimy.

Wyjątkowa technologia VG firmy CITEL oferuje użytkownikowi następujące korzyści:

 • Brak prądów upływu, brak procesu starzenia, minimalny nakład serwisowy
 • Wytrzymała konstrukcja, długa żywotność SPD, 10 lat gwarancji producenta
 • Brak prądów następczych i roboczych oraz strat wynikających z użytkowania instalacji fotowoltaicznej
\

Wyrównywanie potencjałów (AC)

Ograniczniki kombinowane typu 1+2+3 przeznaczone są do montażu w rozdzielni głównej przy wejściu do budynku i idealnie chronią instalacje przed skutkami prądów impulsowych i przepięć łączeniowych.

\
Wyrównywanie potencjałów (DC)

Ograniczniki kombinowane typu 1+2 chronią instalacje przed przepięciami i dodatkowo przed skutkami oddziaływań prądów piorunowych które skutecznie odprowadzają. Pełna ochrona może być osiągnięta tylko w przypadku połączenia z zewnętrznym systemem ochrony odgromowej..

\

Ochrona przeciwprzepięciowa (DC)

Ograniczniki przepięć typu 2 chronią przed przepięciami powstałymi w wyniku sprzężeń indukcyjnych , pojemnościowych i galwanicznych oraz przed przepięciami łączeniowymi.

\

lub

\

lub

\

lub

\

lub

\

PRZEMYSŁ I BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

CITEL – rozwiązania z zachowaniem odstępu izolacyjnego

Firma CITEL oferuje wysokiej jakości rozwiązania dla obiektów wyposażonych w systemy zewnętrznej ochrony odgromowej. W tym wypadku pomiędzy instalacją PV i odgromową powinien być zachowany bezpieczny odstęp izolacyjny „s” określany zgo­dnie z wytycznymi zawartymi w normie EN 62305-3. Przy czym reguła nie ogranicza się tylko do modułów i ich konstrukcji wsporczej ale również do przewodów i ich ułożenia.

Ochrona przy zachowaniu odstępu izolacyjnego

Jeśli istnieje system ochrony odgromowej to instalacja PV powi­nna znaleźć się całkowicie w jego przestrzeni chronionej. Wó­wczas przy zachowaniu odstępu izolacyjnego „s” będziemy mieć tylko do czynienia z przepięciami indukowanymi. Wtedy do ochrony generatora PV oraz inwertera wystarczy ogranicznik przepięć typu 2.

Ochrona przy niezachowanym odstępie izolacyjnym

Przy niezachowanym minimalnym odstępie izolacyjnym, ko­­nstru­kcja wsporcza modułów PV musi zostać połączona z systemem odgromowym. To pozwoli uniknąć niebezpiecznych prze­skoków i tym samym niebezpieczeństwa pożaru przy wyładowaniu bezpośrednim. W tym wypadku należy przewidzieć występowanie częściowych prądów piorunowych w przewodach po stronie DC instalacji PV i tym samym zastosowanie przy inwerterze i generatorze PV ograniczników przepięć typu 1 lub kombinowanych 1+2 (DS60VGPV); ewentualnie tylko jeden, jeśli odległość między inwerterem a modułami jest mniejsza < 10m.

Strona AC

Ponieważ w przypadku obiektów użyteczności publicznej lub przemysłowych mamy do czynienia z ochroną drogiego mienia lub też wartościowych systemów danych, należy zawsze brać pod uwagę pełną ochronę przeciwprzepięciową. Szczególnie godne polecenia są tu wykonania kombinowane typu 1+2+3 (DS250VG-300 lub DUT250VG) gwarantujące możliwe najlepszą ochronę poprzez poziom ochrony Up < 1500V oraz zdolność odprowadzania prądów piorunowych na poziomie
25kA/bieg. (Itotal = 100kA dla układu 4-bieg.)

Wyjątkowa technologia VG firmy CITEL oferuje użytkownikowi następujące korzyści:

 • Brak prądów upływu, brak procesu starzenia, minimalny nakład serwisowy
 • Wytrzymała konstrukcja, długa żywotność SPD, 10 lat gwarancji producenta
 • Brak prądów następczych i roboczych oraz strat wynikających z użytkowania instalacji fotowoltaicznej
\

lublub

\

Bezpieczny odstęp izolacyjny „s” 

 • Wyznaczenie wartości „s” za pomocą wytycznych z normy EN 62305-3
 • Jeśli „s” jest zachowany to -> SPD typ 2 (DC)
 • Jeśli „s” nie jest zachowany to -> SPD typ 1+2 (DC)
\

\

lublub

\

lub

\

lublub

\

\

EFEKTYWNA OCHRONA NAZIEMNYCH ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH

Jak zabezpieczyć swoją elektrownię PV przeciw przepięciom?

Elektrownie fotowoltaiczne są obecnie w coraz większym stopniu wyposażane w urządzenia elektroniczne. Tutaj obok systemów monitoringu wyprodukowanej i wykorzystanej mocy, występują systemy umożliwiające zapisywanie i analizę danych warunków środowiskowych takich jak: temperatura otoczenia, temperatura modułów, stopień nasłonecznienia, prędkość wiatru itp. Również wartości prądów poszczególnych łańcuchów są dokładnie reje­strowane. Ponadto wykorzystuje się często systemy śledzące ruch słońca na niebie (Tracking-Systems) obracające moduły pod odpowiednim kątem. Ochrona wszystkich tych systemów jest kluczowa dla całej instalacji. Do stworzenia koncepcji ochrony musi zostać uwzględniona struktura przewodów sterujących i przesyłu danych.

Instalacje fotowoltaiczne naziemne mają dużą ekspozycję przestrzenną, dużo większą niż kompaktowe instalacje na dachach. Dlatego też norma EN61643-32 wyraźnie zaleca zastosowanie po stronie DC instalacji ograniczników przepięć typu 1.

CITEL zaleca:

Ogranicznik kombinowany typu 1+2 po stronie DC oraz ogranicznik kombinowany typu 1+2+3 po stronie AC instalacji PV, stanowiące najlepszą możliwą ochronę inwestycji od wszelkiego rodzaju skutków przepięć elektrycznych.

Wyjątkowa technologia VG firmy CITEL oferuje użytkownikowi następujące korzyści:

 • Brak prądów upływu, brak procesu starzenia, minimalny nakład serwisowy
 • Wytrzymała konstrukcja, długa żywotność SPD, 10 lat gwarancji producenta
 • Brak prądów następczych i roboczych oraz strat wynikających z użytkowania instalacji fotowoltaicznej
\

\

\

\

\

\

\

\

\

lub

\

\

lub

\

lub

\
Uziemienie i wyrównywanie potencjałów
Wszystkie elementy metalowe muszą zostać ze sobą połączone elektrycznie aby uniknąć różnicy potencjałów.
\
Prawidłowe układanie przewodów 

 • Należy unikać tworzenia pętli
 • Układać krótkie odcinki przewodów
 • Skręcać przewody w łańcuchach

NOWOŚCI: STAN NORMATYWNY

W celu wykonania prawidłowej instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej dla systemów fotowoltaicznych uży­tkownik mógł się przez długi okres czasu podeprzeć zapisami z 3-ciego arkusza normy EN 62305, opracowania techniczne­go CLC/TS 50539-12 oraz wytycznych związku ubezpieczycieli niemieckich, czyli dokumentu VdS z 2010r.

We wrześniu 2017r została stworzona na płaszczyźnie międzynarodowej norma IEC 61643-32 ED1, której zapisy znalazły się w opracowaniach krajowych. Wytyczne do ochrony systemów PV znajdują się również w normach: PN-HD 60364-7-712 oraz PN-HD 60364-5-534.

Nowa norma IEC 61643-31 bazuje przede wszystkim na wytycznych zawartych w normie VDE V 0675-39-12.

Obie normy opisują dobór i zasady stosowania środków ochrony przeciwprzepięciowej w instalacjach fotowoltaicznych. Cho­dzi przy tym o dobór środków minimalizujących skutki przepięć elektrycznych i tym samym zwiększenie bezpie­cze­ństwa i sprawności systemów PV na budynkach z i bez instalacji odgromowej (z zachowaniem odstępu saparacyjnego i bez) jak również na naziemnych farmach PV. Jest tu mowa o stronie DC i AC oraz o systemach komunikacji i sieci sygnałowych.

W normie IEC 61643-32 jest napisane:

„The installation of SPDs on the DC and AC sides of a PV installation is mandatory unless indicated otherwise by a risk assessment.” (Instalacja SPD po stronie DC i AC instalacji PV jest obowiązkowa, chyba że w ocenie ryzyka wskazano inaczej).

Następnie obowiązuje zasada: „When SPDs are installed to protect the PV-installation, it is necessary also to protect any telecommunication and signalling circuits which are part of the PV system.” ( Gdy SPD są instalowane w celu ochrony instalacji PV, konieczne jest również zabezpieczenie wszelkich obwodów telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych, które są częścią systemu PV).

Obowiązek zabezpieczania instalacji PV przeciw przepięciom wynika również z nowej normy DIN VDE 0100-712

Ta wskazuje najpierw wytyczne w dodatku nr. 5 do normy EN 62305-3: „Dobór i montaż ograniczników przepięć (SPD) w insta­lacjach PV musi być zgodny z zapisami normy EN62305-3 dodatek nr.5. W tym dodatku nr.5 odnajdujemy pono­wnie wymóg: „Konieczność zastosowania środków ochrony przeciwprzepięciowej po stronie AC inwertera instalacji PV wynika z wytycznych zawartych w normie PN-HD 60364-4-443.” Ta z kolei jak wiadomo nakazuje stosowanie SPD w każdej instalacji. Dalej czytamy w normie PN-HD 60364-7-712: „Jeśli zgodnie z normą PN-HD60364-4-443, rozdział 443 wymagana jest ochrona przed przepięciami przejściowymi, taka sama ochrona musi być zapewniona po stronie DC instalacji PV”.

Dla instalacji PV na i przy budynkach, w załączniku C normy PN-HD 60364-7-712 podano minimalne wymagania do prawi­dłowego doboru ograniczników przepięć w poszczególnych częściach instalacji:

WYMAGANIA MINIMALNE

INNE MINIMALNE WYMAGANIA NORMATYWNE

Przekroje:

 • przewody do wyrównywania potencjałów nienarażone na prądy piorunowe:
  • min. 6mm² Cu lub równoważny
 • przewody do wyrównywania potencjałów narażone na prądy piorunowe:
  • min. 16mm² Cu lub równoważny

Dobór z uwagi na Uc i Up:

 • Uc > 1,2*Uostc
 • Up < (5*Uostc)*0,8

lub Up < Uw*0,8 (Uw – wytrzymałość udarowa chronionego urządzenia)

Wartości prądów wytrzymywanych:

A) PN-HD60364-7-712 i IEC61643-32

 • SPD Typ 1: minimalny Iimp = 12,5kA/1 bieg. (10/350µs)
  Różne wartości prądu Iimp dla typu 1 mogą się różnić
  w zależności od ryzyka:
  – dla ograniczników DC zgodnie z IEC61643-32 załącznik A
  – dla ograniczników AC zgodnie z klasyfikacją LPL
  oraz podziałem prądu piorunowego wg EN61643-12
 • SPD Typ 2 (AC i DC): minimalny In = 5kA/1 bieg. (8/20µs)

B) EN62305-3 dodatek 5:2014

 • SPD Typ 1:
  – dla SPD DC zgodnie z akapitem 5.3.2 tabela 2 i 3:
  2,5kA/1 bieg. (10/350µs) do 25kA/1 bieg. (10/350µs) zgodnie z koncepcją uziemienia, typem instalacji lub technologią zastosowanego ogranicznika
  – dla SPD AC umieszczonych w pobliżu: inwerterów – min. 12,5kA/1 bieg. (10/350µs); główne punkty zasilania lub przejścia między strefami ochronnymi zgodnie z EN61643-12 -> wartości do 25kA/1 bieg. (10/350µs)
 • SPD Typ 2 (AC i DC): minimalny In = 5kA/1 bieg. (8/20µs)

Podsumowanie strona DC:

Jeżeli wymagany jest ogranicznik przepięć typu 1, to prawie dla wszystkich instalacji bez względu na zalecenia normatywne wystarczy SPD z prądem Iimp=12,5kA/1 bieg. Takie wymagania użytkowników zaspokaja w pełni seria ograniczników DS60VG, która da się łatwo zaadoptować do prawie każdego systemu PV. Jeśli wymagania projektowe będą mniejsze z uwagi na mniejsze narażenie, wówczas możemy wykorzystać SPD z serii DS50VGPVS-12KT1 (typ 1+2, 6,25kA/1 bieg.) tym samym obniżając koszty oraz ilość zajętych modułów w skrzynce przyłączeniowej DC.

 

Podsumowanie strona AC:

Po stronie AC instalacji PV seria ograniczników kombinowanych DS250VG typu 1+2+3 z prądem Iimp=25kA/1 bieg., zapewni najlepszą możliwą ochronę przeciwprzepięciową w przypadku największych narażeń. Jeżeli prądy obliczeniowe i ryzyko jest nieco mniejsze to mamy do dyspozycji serię ograniczników ko­mbinowanych DS130VG lub DS130 z prądem Iimp=12,5kA/1 bieg. Pozostałe stopnie ochrony zapewnią typy 2+3 (DS40VGS) oraz 3 (DS215 lub DS415).

DŁUGOŚCI PRZEWODÓW

Jeśli długość przewodów jest większa niż 10 m po stronie AC i DC instalacji, to wymagane są po 2 ograniczniki przepięć na każdej ze stron.

DC – DOBÓR ZABEZPIECZEŃ (przykładowy)

DS60VGPV-1000 – ogranicznik przepięć kombinowany DC typu T1+T2

 • 10 lat gwarancji producenta
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu następczego, roboczego i upływu
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • Separacja galwaniczna
 • IEC/EN 50539-11

Opis prod.

DS60VGPV-1000

Un DC

1000 Vdc

Uc PV

1200 Vdc

Iimp / bieg.

12,5 kA

In / bieg.

20 kA

Up dla In

< 2,8 kV

Nr artykułu

C3947

DS60VGP1500G/51 – ogranicznik przepięć kombinowany DC typu T1+T2

 • 10 lat gwarancji producenta
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu następczego, roboczego i upływu
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • Separacja galwaniczna
 • IEC/EN 61643-11, EN 50539-11

Opis prod.

DS60VGP1500G/51

Un DC

1250 Vdc

Uc PV

1500 Vdc

Iimp / bieg.

12,5 kA

Imax / bieg.

40 kA

Up dla In

< 3,4 kV

Ipe

brak

If

brak

Nr artykułu

C3956

 

DS50VGPVS-1000G/12KT1 – ogranicznik przepięć kombinowany DC typu T1+T2 

 • 10 lat gwarancji producenta
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu następczego, roboczego i upływu
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • Moduły wymienne
 • Układ połączeń typu Y
 • IEC/EN 50539-11

Opis prod.

DS50VGPVS-1000G/12KT1

Un DC

1000 Vdc

Uc PV

1200 Vdc

Iimp / bieg.

6,5 kA

In / bieg.

15 kA

Up dla In

< 2,8 kV

Nr artykułu

C482313

DS50VGPV-1000G/12KT1 – ogranicznik przepięć kombinowany DC typu T1+T2 

 • 10 lat gwarancji producenta
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu następczego, roboczego i upływu
 • Moduły wymienne
 • Układ połączeń typu Y
 • IEC/EN 50539-11

Opis prod.

DS50VGPV-1000G/12KT1

Un DC

1000 Vdc

Uc PV

1200 Vdc

Iimp / bieg.

6,5 kA

In / bieg.

15 kA

Up dla In

< 2,8 kV

Nr artykułu

C482303

DS50PV-1000G/12KT1 – ogranicznik przepięć kombinowany DC typu T1+T2 

 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu następczego
 • Moduły wymienne
 • Termiczne urządzenie odłączające
 • Układ połączeń typu Y
 • IEC/EN 50539-11

Opis prod.

DS50PV-1000G/12KT1

Un DC

1000 Vdc

Uc PV

1200 Vdc

Iimp / bieg.

6,5 kA

In / bieg.

15 kA

Up dla In

< 2,6 kV

Nr artykułu

C482383

DS50PVS-1000G/12KT1 – ogranicznik przepięć kombinowany DC typu T1+T2 

 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu następczego
 • Moduły wymienne
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • Termiczne urządzenie odłączające
 • Układ połączeń typu Y
 • IEC/EN 50539-11

Opis prod.

DS50PVS-1000G/12KT1

Un DC

1000 Vdc

Uc PV

1200 Vdc

Iimp / bieg.

6,5 kA

Imax / bieg.

40 kA

Up dla In

< 2,6 kV

Ipe

brak

If

brak

Nr artykułu

C482393

DS50PVS-880G/10KT1 – ogranicznik przepięć kombinowany DC typu T1+T2 

 • 5 lat gwarancji producenta
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu upływu
 • Termiczne urządzenie odłączające
 • Układ połączeń typu Y
 • IEC/EN 50539-11

Opis prod.

DS50PVS-880G/10KT1

Un DC

880 Vdc

Uc PV

1060 Vdc

Iimp / bieg.

5 kA

In / bieg.

15 kA

Up dla In

< 2,9 kV

Nr artykułu

C480293

DS50PVS-1000/G – ogranicznik przepięć kombinowany DC typu T2 

 • 5 lat gwarancji producenta
 • Moduły wymienne
 • Układ połączeń typu Y (iskiernik w środkowym biegunie)
 • Brak prądu upływu i następczego
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • IEC/EN 50539-11, IEC/EN 61643-11

Opis prod.

DS50PVS-1000/G

Un DC

1000 Vdc

Uc PV

1060 Vdc

In / bieg.

20 kA

Up dla In

< 2 kV

Nr artykułu

C480341

DS50PVS-1000 – ogranicznik przepięć kombinowany DC typu T2 

 • Moduły wymienne
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Układ połączeń typu Y
 • Brak prądu następczego
 • IEC/EN 50539-11, IEC/EN 61643-11

Opis prod.

DS50PVS-1000

Un DC

1000 Vdc

Uc PV

1200 Vdc

In / bieg.

20 kA

Up dla In

< 3,6 kV

Nr artykułu

C480311

DS50PVS-800/G – ogranicznik przepięć kombinowany DC typu T2 

 • Moduły wymienne
 • Układ połączeń typu Y (iskiernik w środkowym biegunie)
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu upływu i następczego
 • IEC/EN 50539-11, IEC/EN 61643-11

Opis prod.

DS50PVS-800/G

Un DC

800 Vdc

Uc PV

960 Vdc

In / bieg.

20 kA

Up dla In

< 2 kV

Nr artykułu

C480241

DS50PVS-500/G – ogranicznik przepięć kombinowany DC typu T2 

 • Moduły wymienne
 • Układ połączeń typu Y
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu upływu i następczego
 • IEC/EN 50539-11, IEC/EN 61643-11

Opis prod.

DS50PVS-500/G

Un DC

500 Vdc

Uc PV

530 Vdc

In / bieg.

20 kA

Up dla In

< 1,5 kV

Nr artykułu

C480141

AC – DOBÓR ZABEZPIECZEŃ (przykładowy)

DS253VG-1000 – ogranicznik przepięć kombinowany AC typu T1+T2+T3

 • Wykonanie 3-bieg.
 • 10 lat gwarancji producenta
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu następczego, roboczego i upływu
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • Szeregowe połączenie GSG+MOV
 • PN/EN 61643-11

Opis prod.

DS253VG-1000

Un AC

1000 Vac

Uc AC

1000 Vac

Iimp / bieg.

25 kA

In / bieg.

30 kA

Up dla In

< 4 kV

Nr artykułu

C395701

DS253VG-300 – ogranicznik przepięć kombinowany AC typu T1+T2+T3

 • Wykonanie 3-bieg.
 • 10 lat gwarancji producenta
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu następczego, roboczego i upływu
 • Spełnia wymagania dyrektywy VDN do zastosowań w obszarze licznika
 • PN/EN 61643-11
 • Szeregowe połączenie GSG+MOV
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie

Opis prod.

DS253VG-300

Układ sieci

TNC (3+0)

Iimp / bieg.

25 kA

Iimp / total

75 kA

In / bieg.

30 kA

Up dla In

< 1,1 kV

Ipe

brak

If

brak

Nr artykułu

C3896

DUT250VG-300/TNC – ogranicznik przepięć kombinowany AC typu T1+T2+T3

 • Wykonanie 3-bieg.
 • 10 lat gwarancji producenta
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu następczego, roboczego i upływu
 • Monoblok, tylko 72mm szer.
 • Szeregowe połączenie GSG+MOV
 • PN/EN 61643-11

Opis prod.

DUT250VG-300/TNC

Układ sieci

TNC

Un AC

230 Vac

Uc AC

255 Vac

Iimp / bieg.

25 kA

Iimp / total

75 kA

In / bieg.

40 kA

Up dla In

< 1,1 kV

Ipe

brak

If

brak

Nr artykułu

C3588

DS134VGS-230 – ogranicznik przepięć kombinowany AC typu T1+T2+T3

 • Wykonanie 4-bieg.
 • 10 lat gwarancji producenta
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu następczego, roboczego i upływu
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • Moduły wymienne
 • Szeregowe połączenie GSG+MOV
 • PN/EN 61643-11

Opis prod.

DS134VGS-230

Układ sieci

TNS

Un AC

230 Vac

Uc AC

275 Vac

Iimp / bieg.

12,5 kA

Iimp / total

50 kA

In / bieg.

20 kA

Up dla In

< 0,6 kV

Ipe

brak

If

brak

Nr artykułu

C571574

DS134RS-230/G – ogranicznik przepięć kombinowany AC typu T1+T2

 • Wykonanie 4-bieg.
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Moduły wymienne
 • Brak prądu następczego
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • PN/EN 61643-11

Opis prod.

DS134RS-230/G

Układ sieci

TT-TNS

Un AC

230 Vac

Uc AC

255 Vac

Iimp / bieg.

12,5 kA

In / bieg.

20 kA

Up dla In

< 1,3 kV

If

brak

Nr artykułu

C571534

DS104RS-230 – ogranicznik przepięć kombinowany AC typu T1+T2

 • Wykonanie 4-bieg.
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Moduły wymienne
 • Brak prądu następczego
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • PN/EN 61643-11

Opis prod.

DS104RS-230

Układ sieci

TNS

Un AC

230 Vac

Uc AC

320 Vac

Iimp / bieg.

8 kA

In / bieg.

30 kA

Up dla In

< 1,3 kV

If

brak

Nr artykułu

C49155220

DS44-230 – ogranicznik przepięć kombinowany AC typu T2

 • Wykonanie 4-bieg.
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Moduły wymienne
 • Brak prądu następczego
 • PN/EN 61643-11

Opis prod.

DS44-230

Układ sieci

TNS

Un AC

230 Vac

Uc AC

255 Vac

In / bieg.

20 kA

Imax / bieg.

40 kA

Up dla In

< 1,25 kV

If

brak

Nr artykułu

C461502

DS42-230 – ogranicznik przepięć kombinowany AC typu T2

 • Wykonanie 2-bieg.
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Moduły wymienne
 • Brak prądu następczego
 • PN/EN 61643-11

Opis prod.

DS42-230

Układ sieci

TN

Un AC

230 Vac

Uc AC

255 Vac

In / bieg.

20 kA

Imax / bieg.

40 kA

Up dla In

< 1,25 kV

If

brak

Nr artykułu

C461501

DS44VGS-230 – ogranicznik przepięć kombinowany AC typu T2+T3

 • Wykonanie 4-bieg.
 • 10 lat gwarancji producenta
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Moduły wymienne
 • Brak prądu następczego, roboczego i upływu
 • Szeregowe połączenie GSG+MOV
 • PN/EN 61643-11

Opis prod.

DS44VGS-230

Układ sieci

TNS

Un AC

230 Vac

Uc AC

255 Vac

In / bieg.

20 kA

Imax / bieg.

40 kA

Up dla In

< 1,1 kV

If

brak

Nr artykułu

C461572

Typ

Liczba biegunów

Un [V]

In [A]

Wskaźnik

Nr artykułu

Z10-TL1/DC1000V/E

1

1000

25

D8742600

Z10-TL2/DC1000V/E

2

25

D8742602

Z10-TL1/DC1000V/E LED

1

25

LED

D8742650

Z10-TL2/DC1000V/E LED

2

25

D8742652

Typ

Liczba bieg.

Wielkość

Rodzaj przyłącza

Przyłącze

[mm²]

In [A]

Nr artykułu

U1XL-1IGZ/1500/H

1

1XL

Śruba M10

240

250

U1611300

U1XL-1IGZ/1500/HSO/H/W*

Śruba M10

240

250

U1611302

U1XL-1IGZ/1500/H/F/KM2G

Śruba M10/zacisk ramkowy KM2G

240/25-300

[Al/Cu]

250

U1615301

U2XL-1IGZ/1500/H

2XL

Śruba M10

240

400

U2611300

U1XL-1IGZ/1500/HSO/H/W*

Śruba M10

240

400

U2611302

U2XL-1IGZ/1500/H/F/KM2G

Śruba M10/zacisk ramkowy KM2G

25-300

[Al/Cu]

400

U2615301

U3L-1IGZ/1500/H

3XL

Śruba M12

300

630

U3611300

U3L-1IGZ/1500/HSO/H/W*

Śruba M12

300

630

U3611302

U3L-1IGZ/1500/H/F/P32

Śruba M12/podwójny zacisk pryzmatyczny P32

300/2×120-240 [Al/Cu]

630

U3614301

* podstawy przygotowane do montażu uniwersalnych przetworników prądowych (Phoenix Contact/LEM)

Typ

Un [V]

In [A]

Całka

Joule`a

przedłukowa

Całka

Joule`a

wyłączania

Straty mocy

Pn [W]

Nr artykułu

Z10DC1/1000V

1000

1

1,6

2,1

1,0

D7640700

Z10DC2/1000V

2

1,7

2,3

1,12

D7640900

Z10DC3/1000V

3

2,8

5,4

1,6

D7641100

Z10DC4/1000V

4

3,9

11,7

1,25

D7641200

Z10DC5/1000V

5

8

21

1,49

D7641300

Z10DC6/1000V

6

10,6

34,6

1,75

D7641400

Z10DC7/1000V

7

16

60

1,74

D7641500

Z10DC8/1000V

8

17

65

1,9

D7641600

Z10DC10/1000V

10

8,3

33

2,4

D7641700

Z10DC12/1000V

12

22

73

1,9

D7641900

Z10DC13/1000V

13

21

70

2,3

D7642000

Z10DC15/1000V

15

49

145

2,2

D7642100

Z10DC16/1000V

16

48

147

2,6

D7642200

Z10DC20/1000V

20

86

245

3,2

D7642400

Typ

Ilosć

biegunów

Wielkość

Rodzaj przyłącza

Przekrój

max. kabli [mm2]

In [A]

Nr artykułu

TL1-1/9/1200V

1

1

Śruba M10

150

250

T1611010

TL3-1/9/1200V

2,3

Śruba M12

300

630

T3611011

DOBÓR ZABEZPIECZEŃ (przykładowy)

Typ

Un

Wielkość

Prąd

znamionowy [A]

Wskaźnik

Strata mocy

Pn [W]

Nr artykułu

M00gG25/800V

800V

NH00

25

Wskaźnik górny

3,2

N5032614

M00gG35/800V

35

3,8

N5033114

M00gG40/800V

40

4,0

N5033414

M00gG50/800V

50

5,4

N5033514

M00gG63/800V

63

7,0

N5033814

M1gG25/800V

NH1

25

Wskaźnik kombi

3,2

N1032605

M1gG35/800V

35

3,4

N1033105

M1gG40/800V

40

4,0

N1033405

M1gG50/800V

50

4,4

N1033505

M1gG63/800V

63

5,5

N1033805

M1gG80/800V

80

6,9

N1034105

M1gG100/800V

100

8,6

N1034305

M1gG125/800V

125

9,7

N1034605

M1gG160/800V

160

12,4

N1034905

M3gG200/800V

NH3

200

Wskaźnik górny

15,5

N3035200

M3gG250/800V

250

19,7

N3035600

M3gG315/800V

315

29,0

N3035900

Typ

Wielkość

Typ przyłącza

Rozstaw szyn [mm]

In [A]

Nr artykułu

SL00-3X3/100/F/HA/800V

00

Przyłącze płaskie M8/2xM5

100

63

L5051050

SL00-3X3/185/F/800V

00

Przyłącze płaskie M8/2xM5

185

63

L5061033

SL00-3X3/185/KU00/800V

00

Zacisk ramkowy stalowy KU00

185

63

L5066034

SL1-3×3/3A/HA/800V

1

Przyłącze płaskie M10

185

160

L1031076

SL1-3×3/9/RM300/800V

1

Zacisk ramkowy RM300

185

160

L1099077

SL3-3×3/3A/HA/800V

3

Przyłącze płaskie M12

185

315

L3031117

SL3-3×3/9/RM300/800V

3

Zacisk ramkowy RM300

185

315

L3099118

Typ

Wielkość

Typ przyłącza

Przekrój

[mm2]

In [A]

Nr artykułu

KETO-00-3/F/800V

00

Przyłącze płaskie M8/2xM5

max. 95

63

T505113002

KETO-1-3/F/800V

1

Przyłącze płaskie M10

max. 150

250

T105113002

KETO-3-3/F/800V

3

Przyłącze płaskie M10

max. 300

315

T305113002